مرکز اجتماع درمان مدار امید TC

تماس بگیرید

مجوزبهزیستی
نوع فعالیتدرمان
زمان فعالیتشبانه روزی
نوع آگهیارایه خدمات
نام مدیردکتر مظهری
نشانیاصفهان - فلکه دانشگاه صنعتی کیلومتر3 جاده محمود آباد
تلفن تماس09138064007

ارایه خدمات درمان اعتیاد با شیوه اجتماع درمان مدار TC
تیم درمان تخصصی روانپزشک – روان شناس – مددکار اجتماعی

شناسه آگهی : 74057ac065b52e41