کمپ درمان اقامتی اعتیاد رویش دوباره اصفهان

تماس بگیرید

مجوزبهزیستی
نوع فعالیتدرمان
زمان فعالیتشبانه روزی
نوع آگهیارایه خدمات
جنسیت پذیرشمردان
نام مدیرآقای امینی
نشانیاصفهان - اصفهان -حصه – جلوان غربی – جاده فرودگاه
تلفن تماس09131133412

درمان پرهیز مدار اعتیاد
برگزاری جلسات 12 قدم گروههای همتا

شناسه آگهی : 22257ac19ac8a1d1