مهدکودک شهرزاد

تماس بگیرید

مجوزبهزیستی
نوع فعالیتآموزشی
زمان فعالیتصبح
نوع آگهیارایه خدمات
نام مدیرشهرزاد مهرابی
نشانیچهار راه نظر-ابتدای نظر شرقی-روبروی کوی پورمعراج(باغ زرشک)
تلفن تماس03116248247

ارایه خدمات آموزشی به کودکان

شناسه آگهی : 182578baf15d6754