مرکز سنجش شنوایی نواب صفوی

تماس بگیرید

مجوزبهزیستی
نوع فعالیتپیشگیری
زمان فعالیتصبح
نوع آگهیارایه خدمات
نام مدیر.
نشانیخ بزرگمهر - درمانگاه نواب صفوی
تلفن تماس32275288

مرکز سنجش شنوایی نواب صفوی

شناسه آگهی : 18957890538979f8