مرکز درمان اعتیاد اندیشه – دارویی

تماس بگیرید

مجوزبهزیستی
نوع فعالیتدرمان
زمان فعالیتصبح
نوع آگهیارایه خدمات
نام مدیرخانم دکتر جمالی
نشانیاصفهان خ سپهسالار ساختمان 110
تلفن تماس36605542-3

ارایه خدمات درمان دارویی اعتیاد
تیم درمان پزشکی – روان شناسی

شناسه آگهی : 34757ac08929b5b4