مرکزمشاوره آوین

تماس بگیرید

مجوزبهزیستی
نوع فعالیتمشاوره
نوع آگهیارایه خدمات
نام مدیر.
نشانیخ شمس آبادي، مقابل بيمارستان سينا، ساختمان فارابي
تلفن تماس32345717 32330432

ارایه خدمات مشاوره روانشناختی

شناسه آگهی : 424578d03df7aba4