توانبخشی مبتنی بر جامعه

توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR) راهبردی است در درون برنامه توسعه همه جانبه جامعه در جهت توانبخشی، کاهش فقر برابری فرصت ها و تلفیق اجتماعی افراد کم توان توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR) از طریق تلاش های مشترک افراد کم توان و خانواده آنها، سازمان های افراد کم توان، جامعه و سایر موسسات خدمات رسانی دولتی، غیر دولتی، آموزشی، شغلی، اجتماعی و … اجرا می شود.