آمبیلوپی

آمبلیوپی یک اختلال اکتسابی بینایی یکطرفه و گاه دوطرفه‌ای است که پس از رفع هرگونه عیب انکساری و یا ضایعه ارگانیک در چشم برطرف نشده و کماکان باقی می‌ماند.

سن شناسایی این اختلال در سن 3 تا 6 سالگی است. با مراجعه به موقع به پایگاههای غربال بینایی از نابینایی کودکانمان جلوگیری کنیم.
سامانه ثبت نام غربال و موقعیت مکانی پایگاههای غربال بینایی کودکان شهر اصفهان www.bina99.ir می باشد.